Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από ταράτσα πολυκατοικίας -Πώς το «κατάφερε» πολίτης ενεργοποιώντας όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες!

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο για την απομάκρυνση κεραίας κινητής
τηλεφωνίας που είχε εγκατασταθεί αυθαίρετα και λειτουργούσε παράνομα,
στην ταράτσα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη.

Το 2005, διαπίστωσε μαζί με
τους υπολοίπους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της οικοδομής, ότι
λειτουργούσαν ήδη τρεις κεραίες, και μολονότι, μετά από καταγγελία τους,
εκδόθηκε από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία απόφαση αποξήλωσης,
απομακρύνθηκαν μεν οι δύο κεραίες, αλλά παρέμενε σε λειτουργία η
τελευταία, που αποτέλεσε το αντικείμενο της αναφοράς προς την Αρχή.

Σύμφωνα με το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο, μία κεραία ήταν νόμιμη εάν,
μεταξύ άλλων, είχε χορηγηθεί άδεια κατασκευής από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), είχαν εγκριθεί οι δομικές
κατασκευές από την αρμόδια Υπηρεσία ∆όμησης (Υ∆ΟΜ) και υπήρχαν
περιβαλλοντικοί όροι. Η ΕΕΤΤ ανακαλούσε την άδεια κατασκευής, υπό τις
προϋποθέσεις του κανονισμού αδειών κατασκευών κεραιών, καθώς και όταν
υπήρχε έγγραφη ειδοποίηση αρμόδιας υπηρεσίας ότι η εγκατάσταση κεραίας παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία.

Εάν επρόκειτο για αυθαίρετες
κατασκευές, η Υ∆ΟΜ όφειλε να αποστείλει την έκθεση αυθαιρέτου για
εκτέλεση της κατεδάφισης στην οικεία Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση. Κρίσιμο
ζήτημα ήταν η παράνομη ηλεκτροδότηση των κεραιών, της οποίας ο έλεγχος
γινόταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης των
Περιφερειών. Με το ν.4635/2019 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4674/2020),
παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής των προϋφιστάμενων κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο νέο καθεστώς αδειοδότησης, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε ενημέρωση από την ΥΔΟΜ
Αργυρουπόλεως-Ελληνικού, που υποστηρίζει διοικητικά το Δήμο Ν.Σμύρνης, ο οποίος δεν διαθέτει πολεοδομική υπηρεσία, σχετικά με την εξέλιξη της
διαδικασίας αυθαιρέτων αναφορικά με τη συγκεκριμένη κεραία. Επίσης,
διερεύνησε το θέμα της καταγγελίας για την παράνομη ηλεκτροδότηση της
κεραίας από την παροχή του ιδιοκτήτη που εκμίσθωνε το δώμα της
πολυκατοικίας στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις επισημάνσεις
της Αρχής, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε ανάκληση της άδειας κατασκευής της
συγκεκριμένης κεραίας και εν συνεχεία, η ΥΔΟΜ ανακάλεσε την παλαιά
έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών, για να ακολουθήσει η διενέργεια αυτοψίας και η διαπίστωση δύο κεραιών που κρίθηκαν αυθαίρετες και κατεδαφιστέες.

Ο Συνήγορος, αφού διαπίστωσε την παραμονή της κεραίας,
παρά τις αποφάσεις και τις αυτοψίες των εμπλεκομένων υπηρεσιών, ζήτησε
να ενημερωθεί για τυχόν κατάθεση από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας,
της προβλεπόμενης αίτησης υπαγωγής στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Τελικά, η
επίμαχη κεραία απομακρύνθηκε από την ίδια την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας.