Πήρε ΦΕΚ το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Το αριθμό 185 πήρε το ΦΕΚ Β’ της 29ης Σεπτεμβρίου 2020 με την πράξη 39
του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). που θα ακολουθήσει η Ελλάδα μέχρι το
2030. Ο Εθνικός σχεδιασμός βάζει στόχο την μείωση της υγειονομικής ταφής
στο 10% μέχρι το 2030 και την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στο τέλος
του 2020. Το ΦΕΚ είναι πάνω από 700 σελίδες και χρήζει ιδιαίτερης
ανάλυσης.