Ανελκυστήρες και… άλλες ενδιαφέρουσες διατάξεις

Διατάξεις που «πέρασαν» στο ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης:

-Συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,  στο  οποίο  καταχωρίζονται  όλοι  οι  εγκατεστημένοι  ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καθοριστεί ο τρόπος συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου. Ο υπεύθυνος συντηρητής δεν ευθύνεται για τη μη τήρηση διαδικασιών, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή. Η ως άνω καταγραφή θα  συντελέσει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου στον εν λόγω τομέα θεσμικών ρυθμίσεων αναφορικά με τους ανελκυστήρες.

-Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016: Υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A ́ 117) οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93: α.  93.11.10.01 Υπηρεσίες  γηπέδων  (4×4,  5×5  κ.λπ.)  ποδοσφαίρου,  καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

-Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων: Στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών (startups) Επιχειρήσεων. Η εγγραφή στο εν λόγω Μητρώο γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά από σχετική αίτηση της επιχείρησης και θετική εισήγηση από επιτροπή αξιολόγησης.